แบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Corruption and Misconduct Complaint Form


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

  สถาบันขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และจะส่งข้อมูลการร้องเรียนของท่านให้แก่คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของสถาบันตรวจสอบต่อไป
  Your complaint information will be kept confidentially. We will only submitted to the Complaint Committee for their consideration.